Các bước cơ bản thực hiện một đề tài NCKH

Hướng dẫn của PGS. TS Bùi Ngọc Sơn – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương. Các bạn có thể tải về xem tại đây.

Các bước cơ bản để thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Lựa chọn vấn đề nghiên cứu
 2. Xác định đề tài NCKH
 3. Lập đề cương nghiên cứu sơ bộ
 4. Thu thập tài liệu nghiên cứu
 5. Lập đề cương nghiên cứu chi tiết
 6. Triển khai đề tài nghiên cứu
 7. Tổng hợp kết quả nghiên cứu
 8. Kiểm chứng kết quả nghiên cứu
 9. Viết báo cáo tổng hợp đề tài NCKH
 10. Công bố kết quả nghiên cứu

Từng bước cụ thể:

I. Lựa chọn vấn đề nghiên cứu

 • Căn cứ theo đơn đặt hàng
 • Căn cứ theo ý muốn chủ quan của người nghiên cứu (tự đề xuất)
 • Dựa vào các trường hợp ngẫu nhiên (Các hiện tượng, ý tưởng khoa học,…)
 • Xác định đề tài NCKH: chuẩn hóa các vấn đề nghiên cứu, đặt tên đề tài
 • Lập đề cương nghiên cứu sợ bộ: Xác định các vấn đề cần phải nghiên cứu (giả thuyết khoa học, nhiệm vụ…)
 • Thu thập tài liệu nghiên cứu: trước khi thu thập tài liệu phải
 • Xác định đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và mục đích nghiên cứu
 • Xác định mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu
 • Xác định nội dung nghiên cứu
 • Xác định phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu:

  • Phân tích – tổng hợp
  • Đối chiếu – so sánh
  • Chuyên gia
  • Khảo sát thực tế
  • So sánh luật học
  • Phương pháp định tính
  • Phương pháp định lượng
II. Lập đề cương nghiên cứu chi tiết
 • Chi tiết hóa các vấn đề cần nghiên cứu

Chú ý: Có thể điều chỉnh một vài nội dung trong quá trình nghiên cứu

 • Xác định cây mục tiêu (chính, phụ của từng phần…)
 • Xác định mẫu khảo sát: số lượng mẫu khảo sát, xây dựng phiếu khảo sát, đối tượng khảo sát.

III. Triển khai đề tài nghiên cứu

 • Tổng hợp tài liệu
 • Phân loại tài liệu: theo đề cương chi tiết đã định
 • Xử lí số liệu, tài liệu, gia công tài liệu…
 • Nghiên cứu theo từng phần mục trong đề cương chi tiết: làm thí nghiệm khảo sát, phỏng vấn chuyên gia, so sánh,…
 • Ghi chép các kết quả nghiên cứu của từng phần mục.

IV. Tổng hợp kết quả nghiên cứu

 • Tập hợp các kết quả nghiên cứu đã đạt được
 • Sắp xếp các kết quả theo trật tự logic
  • Logic toàn bộ đề tài: theo cây mục tiêu
  • Logic theo từng vấn đề cụ thể:

Cấu trúc logic thông thường của một vấn đề khoa học : Định nghĩa (Khái niệm), đặc điểm, cấu tạo (các thành phần, thành tố,…) cách tìm, cơ cấu,…

V. Kiểm chứng kết quả nghiên cứu

 • Làm lại các thí nghiệm khoa học để so sánh kết quả nghiên cứu với  thực tế
 • Đối chiếu với các tài liệu, dữ liệu khoa học đã có để kiểm tra xem kết quả nghiên cứu có chính xác hay không.

VI. Viết báo các tổng hợp đề tài Nghiên cứu khoa học

Kết cấu của một báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu:

A. Lời mở đầu/ Phần mở đầu (Phần tổng quan về đề tài)

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Nội dung và nhiệm vụ nghiên cứu
 5. Phương pháp nghiên cứu
 6. Cái mới của đề tài (Đóng góp của đề tài)
 7. Kết cấu của đề tài.

B. Phần nội dung chính của báo cáo: gồm từ 3-5 chương

Chương 1: Viết về phần lý luận, những vấn đề cơ bản có tính học thuật mà đề tài cần giải quyết như: khái niệm, định nghĩa, các quan điểm, trường phái, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng tới lĩnh vực thuộc đề tài nghiên cứu… (Chương này thường được gọi tắt là phần tổng luận)

Chương 2: Viết về thực trạng, kiểm chứng, đánh giá phân tích tình hình thực tiễn vấn đề mà đề tài nghiên cứu.

Thực chất, chương 2 là phần dùng lý luận ở chương 1 để soi sang, đánh giá thực tiễn; dùng thực tiến để kiểm chứng lý luận nhắm kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn để làm rõ tình hình thực tế, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của thực tiễn cũng như nguyên nhân cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế (thường gọi là phần thực trạng).

Chương 3: Viết về giải pháp, kiến nghị, đề xuất để khắc phục những hạn chế hoặc cải thiện thực tiễn mà nội dung ở chương 2 đã chỉ ra, đồng thời đề tài cũng có thể đưa ra những xu hướng phát triển của vấn đề nghiên cứu, những ý kiến hay quan điểm để hoàn thiện lý luận liên quan đến đề tài. Các giải pháp và đề xuất phải rõ rang, có cơ sở khoa học (cả lý luận và thực tiễn), làm rõ tác dụng và tính khả thi của từng giải pháp (thường gọi là phần giải pháp)

C. Phần kết luận:

 • Những vấn đề gì đã được giải quyết
 • Chỉ ra hướng nghiên cứu tiếp theo

VII. Quy định về hình thức trình bày (Hình thức của đề tài khoa học, THTTTN và Khóa luận tốt nghiệp)

 • Công trình phải được trình bày rõ ràng, sạch đẹp theo bố cục sau:
  1. Bìa chính (Cứng, mềm, màu sắc)
  2. Bìa phụ (Giấy thường, nội dung như bìa chính)
  3. Mục lục: lấy đền mục 03 chữ số (ghi rõ số thứ tự trang)
  4. Danh mục các chữ viết tắt, danh mục các bảng biểu (Nếu có)
  5. Danh mục các bảng, biểu hình vẽ (Nếu có)
  6. Lời mở đầu
  7. Phần nội dung
  8. Kết luận
  9. Danh mục tài liệu tham khảo
  10. Phụ lục (Nếu có).
 • Công trình khoa học được trình bày trên khổ giấy A4 (210x297mm, in một mặt bằng mục đen). Số trang tùy loại (THTTTT: 30 – 40; KLTN: 70 – 100; dự thi: tối đa 50 trang (để từ lời mở đầu đến phần kết luận))
 • Số thứ tự của trang đặt ở chính giữa, phía dưới (hoặc trên), bắt đầu đánh từ lời mở đầu đến hết phần tài liệu tham khảo. Phần phụ lục có thể đánh số riêng hoặc liên tục.
 • Font chữ “.Vntime”, cỡ chữ 13 hoặc 14, cách dòng 1,5
 • Lề trên: 3-3,5,;lề dưới 3-3,5; lề phải: 2,0; lề trái: 3,5
 • Các chương, mục, tiểu mục được đánh số thứ tự theo chữ số Ả rập. THTTTN, báo cáo TTTN, KLTN của ĐHNT:
  • Mục lớn đánh theo số la mã: I, II, III,…
  • Mục nhỏ đánh theo chữ số ả rập: 1,2,3,…

 VIII. Công bố kết quả nghiên cứu

 • Đối với công trình dự thi: Hội đồng các nhà KH đánh giá đề tài
 • Đối với các đề tài NCKH các cấp: Nghiệm thu đề tài
 • Cấp trường: một lần nghiệm thu
 • Cấp bộ và tương đương trở lên: 2 lần (2 cấp)
 • Sau khi được công nhận: công bố đề tài

- Đăng ký bản quyền
– Báo, tạp chí
– In thành sách.

Comments

 1. tran thi mai says:

  xin chan thanh cam on